Testace historickych vozidel

Od 1.1.2012 klub AMV Přelouč o.s. je oprávněn provádět testování historických vozidel. Pravidla viz níže.

 

Zásady AMV Přelouč pro testování historických vozidel.

 

 

Čl. 1 Základní pojmy

 

Historické vozidlo (HV) pro účely těchto zásad je vozidlo, které:

je mechanicky poháněné silniční vozidlo, které splňuje dobovou specifikaci dle FIVA – vozidlo minimálně 30 let staré,

je v bezvadném technickém a optickém stavu (např. po renovaci), nebo je ve vzácně zachovalém, původním a historicky korektním stavu a je tak součástí našeho technického a kulturního dědictví,

není používáno jako prostředek k dennímu transportu a pro účely podnikání.

 

 

Čl. 2 Testování historického vozidla

 

Účelem testování HV je vystavení Protokolu o testování, který je součástí Žádosti o provedení testování historického vozidla a slouží jako podklad pro:

registraci historického vozidla do registru historických vozidel dle čl. č. 4 těchto zásad, za účelem vydání Průkazu historického vozidla (PHV), Osvědčení o registraci historického vozidla (ORV) a zvláštní registrační značky pro historické vozidlo (ZRZ), umožňující provoz těchto historických vozidel na pozemních komunikacích;

vydání průkazu Osvědčení o klubové testaci historického vozidla (OHV) dle čl. 5 těchto zásad.

Testování je rozděleno na testování klubovou testační komisí a krajskou testační komisi:

Klubové testování – je praktické porovnání vozidla na historickou původnost podle Technického kodexu FIVA a provádí ji klubová testační komise. Klubové testování musí vždy předcházet testování krajskou komisí.

Krajské testování – je praktické ověření technické způsobilosti historického vozidla k provozu na pozemních komunikacích a provádí ji krajská testační komise.

Testování historického vozidla se provádí pouze na žádost vlastníka, který k testování předloží vyplněnou Žádost o provedení testování historického vozidla, ve které vyplní údaje o vlastníku a jemu známé údaje o vozidle.

Vlastník vozidla ručí za správnost vyplněných údajů a k testování předloží věrohodné podklady k ověření uvedených údajů v žádosti a ověření historické původnosti (např. původní technický průkaz, manuál vozidla, dobové propagační materiály, odbornou literaturu apod.).

Podmínky pro testování historického vozidla:

1,vyplněná Žádost o provedení testování historického vozidla,

2,zaplacený příspěvek za testování dle čl. 3 těchto zásad,

3,barevné fotografie vozidla o rozměru 6x9 cm, které musí být pořízeny na lesklém fotografickém papíru, za dobrých světelných podmínek a vozidlo přes celý formát s nerušivým pozadím.

u automobilů s levo-předním a pravo-zadním pohledem;

u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany;

u motocyklů s přívěsným vozíkem s levo-předním a pravo-zadním pohledem.

Počet fotografií:

pro testování za účelem vystavení PHV:        6+6 ks

4,protokol z STK o technickém stavu vozidla provedený na vlastní žádost vlastníka, pokud není vystaven v rámci krajského testování v místě dle čl. 2 odst. 2, písmeno b.

 

Testační komise může odmítnout provedení testování z blíže neuvedených důvodů, nebo např. u vozidel, ke kterým nebyla předložena požadovaná dokumentace, nebo jejich stav neodpovídá čl. 1 těchto zásad, případně se jedná o vozidlo zvláštního určení a provedení (vojenská technika, těžká nákladní vozidla apod.).

Testování historického vozidla je platné vždy do 31. 5. následujícího roku a vlastník HV musí požádat o prodloužení doby platnosti testování u příslušné testační komise, která Protokol o testování vystavila. Prodloužení doby testování se provádí na základě pravidelné roční prohlídky a vyznačuje se do vystavených Průkazů historických vozidel nebo Osvědčení o registraci historického vozidla.

 

 

Čl. 3 Příspěvky za testování:

 

Za testování klubovou testační komisí a vystavení Protokolu o testování: 3000,- Kč.

Za testování krajskou testační komisí: 800,- Kč.

Za prodloužení doby platnosti testování: 200,- Kč.

 

 

Čl. 4 Registrace historického vozidla a vystavení PHV

 

Místně příslušný úřad zapíše do registru HV jen historické vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel České republiky nebo v registru jiného státu.

HV se zaregistruje na základě Přihlášky k registraci historického vozidla předložené jeho vlastníkem, který k Přihlášce k registraci historického vozidla přikládá:

1,originál vyplněné Žádosti o provedení testování HV s Protokolem o testování

2,barevné fotografie dle čl. 2 odst. 4 těchto Zásad v počtu 1+1 ks

3,platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

4,doklad totožnosti

5,doklad o úhradě správních poplatků (složenku k úhradě vydá místně příslušný registrační úřad při registraci a úhrada je prováděna v pokladně úřadu)

Správní poplatky jsou určeny sazebníkem dle zák. č. 634/2004 Sb.

Příklad úkonů, které podléhají zpoplatnění:

zápis do registru vozidel:

motocykl do 50 ccm: 300,- Kč;

motocykl nad 50 ccm včetně motocyklu s přívěsným vozíkem: 500,- Kč;

motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800,- Kč.

 

 

Čl. 5 Průkaz Osvědčení o klubové testaci historického vozidla

 

O vystavení průkazu Osvědčení o klubové testaci historického vozidla (OHV) může požádat pouze vlastník HV a to u vozidel, která jsou evidována v registru silničních vozidel České republiky a mají přidělenu registrační značku nebo SPZ a platnou technickou prohlídku. Na základě tohoto OHV může vlastník vozidla uplatnit sníženou sazbu při sjednávání pojištění odpovědnosti z provozu těchto vozidel na pozemních komunikacích.

Podmínky pro vystavení průkazu OHV:

1,vyplněná Žádost o provedení testování historického vozidla

2,barevné fotografie dle čl. 2 odst. 4 těchto zásad,

3,zaplacený příspěvek za testování dle čl. 3 písmeno a těchto zásad

4, vystavený Protokol o testování klubovou testační komisí s kladným výsledkem.

V případě pozbytí platnosti průkazu OHV dle čl. 6 je vlastník povinen do 30 dnů tento průkaz odevzdat AMV Prelouč. V případě, že tak neučiní, bude k tomuto vyzván a zároveň bude podána informace České kanceláři pojistitelů, že pominuly podmínky pro sjednanou sníženou sazbu pojištění odpovědnosti z provozu tohoto vozidla, která mu bude zrušena.

 

 

Čl. 6 Pozbytí platnosti PHV a OHV

 

PHV a OHV pozbývají platnosti:

1,není-li vyznačeno prodloužení doby platnosti na příslušný rok

2,přestane-li vlastník historické vozidlo vlastnit (při prodeji, darování apod.)

V takovém případě je vlastník PHV povinen do 30 dnů podat žádost o vyřazení HV z registru historických vozidel a odevzdat PHV, OHV a vydané ZRZ na místně příslušný úřad, kde je HV registrováno.

3,neodpovídají-li údaje o vozidle nebo vzhledu vozidla údajům ve vystaveném průkazu (výměna motoru, změna barvy vozidla, odstranění tažného zařízení, případně úpravy na vozidle, které pozměnily jeho vzhled apod.)

4,při ztrátě či znehodnocení průkazu.

 

 

Čl. 7 Podmínky provozu historického vozidla na pozemních komunikacích

 

Provoz historického vozidla na pozemních komunikacích, kterému byl vydán PHV, je povolen pouze za těchto podmínek:

1,má vyznačenu prodlouženou dobu platnosti testování v PHV, který při provozu HV musí mít provozovatel u sebe společně s ORV

2,řidič má u sebe platný doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.

3,vozidlo je provozováno za stanovených podmínek a podmínek uvedených v PHV

 

 

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

 

Tyto Zásady se v ostatních ustanoveních řídí příslušnými platnými zákony a vyhláškami – např. vyhl. č. 355/2006 Sb. + příloha č. 6, Metodický pokyn č. 2/2006 vydaný MD ČR., Postupem pro testování historických vozidel vydaný FKHV, Technickým kodexem FIVA apod.

 

 

Čl. 9 Přechodná ustanovení

 

Klubová testační komise AMV Přelouč:

Jiri Hiller – 604 440 208  – predseda klubove testacni komise

                                  – clen krajske testacni komise

Norbert Borsky – 606 235 583 – testacni komisar

Jiri Svejda – 724 086 260 – testacni komisar

Stanislav Karban – 722 925 655 – testacni komisar

Jaroslav Junek – 602 465 799 – testacni komisar

 

 

Čl. 11 Účinnost

 

Tyto Zásady AMV Přelouč pro testování historických vozidel byly schváleny Výborem AMV Přelouč a nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2012.

************************************

 

 

Made with Namu6